COURSES 2020-2021

 Courses 2020-2021To teach I would build a
trap such that, to escape,
my students must learn.
Robert M.Chute, Environmental Insight (1971)


 

Greenland (SW Coast) OAG-Tuareg Expedition 2006

 

 

                                                                                      
 ______________________________________________________________________________

SEGUIMENT DELS CURSOS 2020-2021

TIPUS D'AVALUACIÓ GES 1 / GES 2

Les qualificacions finals són el resultat de l'Avaluació Continua: és obligatori haver presentat tots els treballs de curs, realitzat els exercicis puntuables i haver assistit a classe amb regularitat. L'alumnat que no hagi superat el curs podrà recuperar en els trimestres següents en els termes que s'estableixin per acord del claustre de professors. Les proves puntuables es realitzen amb apunts, tot i que pot haver petites proves sense material de consulta.

 • GES 1 
Geografia 1 (1er Trimestre) 2020-21


Aquest mòdul de GES-1 està desenvolupat als Temes 1-2-3 (pag 1 a 58) del Dossier Geografia Física i Mediambient. Els exercicis pràctics de cartografia que heu de fer, es troben a partir de la pàgina 93 (els antics alumnes de GES-1 o altres de GES-2 que ja l'hagin fet no cal repetir-los

 1. Tema 1: Com és la Terra i com es representa (pag 2 a 13)
 2. Tema 2: Descripció de la Terra: els continents (pag 14 a 45)
 3. Tema 3: Les aigües de la Terra (pag 46 a 58)
 4. Activitats del Dossier Geografia Física i Medi Ambient (comú a GES-1 i GES-2).
 5. Activitats on-line
 
ACTIVITATS: 
 
Aquests vídeos tracten sobre el concepte de Geografia, "què és i per a què serveix". La Geografia ha canviat molt en les darreres dècades, no es tracte de saber de memòria els noms dels països, rius o muntanyes, i capitals. La Geografia ens descriu i explica com és el Món i com el gestionem els humans. Amb tot el que això implica. Aquest dos videos ho plantejen en formats diferents.
 1. Què és la Geografia:  https://www.youtube.com/watch?v=uoWcQQwKtfo

  Què és la Geografia:  https://www.youtube.com/watch?v=8_mI4yNhqHA_________________________________________________________________________________________

 • GES 2

   
Geografia 2 (1er Trimestre) 2020-21
 
Aquest mòdul de GES-2 està desenvolupat als Temes 4-5-9-10 (pag 59-92) a del Dossier Geografia Física i Mediambient. 
 
Els exercicis pràctics de cartografia que heu de fer, es troben a partir de la pàgina 93 (els antics alumnes de GES-1 o altres de GES-2 que ja l'hagin fet no cal repetir-los)
 
 

 1. Tema 4: El Temps i el Clima (pag 59 - 63)
 2. Tema 5: Els paisatges de la Terra (pag 64 - 78)
 3. Tema 3: Les Persones i el Medi (pag 79-92)
 4. Activitats Dossier Geografia Física i Medi Ambient (comú a GES-1 i GES-2)
 5. Activitats on-line


 1. Visualitzeu els següents vídeos: Us aconsello fer una primera ullada sense prendre apunts ni res, només escoltant atentament. Seguidamente ja podeu fer una segona i tercera passades i anotar tot allò que considereu important,  que no us a soni o no tingueu clar. Podeu ampliar conceptes a Wikypedia, que està força bé al nivell que vosaltres treballeu.

   

  Els dos vídeos (comuns amb GES-1) presenten el concepte modern de la Geografia, que ja no és aprendre de memòria el nom dels llocs. Això no vol dir que no haguem de saber situar els princpals llocs del Món de forma aproximada. Per això teniu el Dossier. Ja ho parlem dillun proper. 

   

  QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? :  https://www.youtube.com/watch?v=8_mI4yNhqHA

  QUÈ ÉS LA GEOGRAFIA? : https://www.youtube.com/watch?v=uoWcQQwKtfo

   

   

  Atenció: en els propers dies, us plantejaré els exercicis a realitzar sobre aquestes visualitzacions.

  ____________________________________________________________________________

 
  La Globalització (1er Trimestre) 2020-21
 1. Vídeos d'explicació i consulta proposats pel professor al llarg del trimestre 
 2. Activitats sobre els videos

 3. Dossier de lectures: "El gobierno de la Globalización" (13 seccions)
 4. Resum d'un dels articles del Dossier treballat en grups de 2 o 3 màxim
 5. Presentació d'un treball en format "Power Point" o similar la primera setmana de desembre 2020. 
 
La Globalització: 15 d'octubre 2020 (INFO_001)
 
Visualitzeu els següents vídeos: Us aconsello fer una primera ullada sense prendre apunts ni res, només escoltant atentament. Seguidamente ja podeu fer una segona i tercera passades i anotar tot allò que considereu important,  que no us a soni o no tingueu clar. Podeu ampliar conceptes a Wikypedia, que està força bé al nivell que vosaltres treballeu.
 
El primer és una introducció al context mundial que donarà peu al fenomen globlitzador, el segon ens explica què és el que heu d'entendre per Globalització, i el tercer és un exemple actual aplicat a aquest concepte.
 
 
 
Atenció: en els propers dies, us plantejaré els exercicis a realitzar sobre aquestes visualitzacions. 
 
_______________________________________________________________________________

CURS ACCÉS CFGS-PAU (Octubre 2020 - maig 2021)

 

Materials pel seguiment del curs
 1. Dossier Geografia Física i Medi Ambient (opcional, comú amb GES-1, GES-2)
 2. Dossier "El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi"
 3. Llibre "Geografia" de 2on Batxillerat com a complement. Qualsevol editorial.
 4. Dossier "Psicologia i Sociologia"
 5. Manual de Introducció a la Psicologia de primer curs  universitari. Qualsevol editorial.
 6. Els dossier de curs s'han d'aquirir a la copisteria GRAPHIS, Avda Garraf 27 de Vilanova i la Geltrú.
 7. Activitats al Blog a realitzar durant el curs
 8. Models de proves d'anys anteriors: CFGS
 9. Models de proves d'anys anteriors: PAU 

Activitats en curs:

20201021: Inici lectura Tema-1 Dossier de Psicologia-Sociologia
20201021: Inici definicions de Geografia del Blog: 1 a 6.
20201021: Elaborar una petita taula cronológica amb les etapes de formació de la UE

_______________________________________________________________________________

TransKenya OAG-Tuareg Expedition 2013


_________________________________________________________________________________

QÜESTIONS A DESENVOLUPAR
CURSOS D'ACCÉS A CFGS I PAU<25 Anys 2020-2021_____________________________________________________________________________


Instruccions: 
 
1) Responeu a aquestes qüestions amb l'ajut dels dossiers de curs, internet (Wiky) o llibres de Batxillerat.
2) Ordeneu les respostes en un cuaderny de manera que quan arribin les dates properes a les proves ho pugueu fer servir com a text de referència
3) Contesteu només allò que us preguntin. Corregiu les possibles faltes d'ortografia


QÜESTIONS DE PSICOLOGIA (1) CFGS

1)Defineix "sensació" i "percepció"
2)Explica breument el significat de:
"procés constructiu", "procés d'informació", "funció adaptativa" i "procés de selecció"
3) Enumera les fases del procés perceptiu
4)¿Quins són els òrgans sensorials?
5) Explica breument quines son les lleis que "condicionen la percepció dels humans segons l'escola de la Gestalt (1912)
6)Dins el concepte de l'ATENCIÓ, ¿què vol dir "abstracció selectiva" ?
7)¿Quins són els factors individuals i objectius de l'ATENCIÓ ?
8) ¿Quins són les fases o processos de la memòria?
9)Enumera els factors més importants que afecten a la pèrdua de memòria
10)Desenvolupa el tema de l'APRENENTATGE: definició, factors, funcions, etc (per fer aquesta pregunta us deixo consultar els apunts). Màxim 20 línies.

Tòfol Tobal Conesa said...
QÜESTIONS DE PSICOLOGIA (2):

1) Elements del procés comunicatiu: quins són i quina és la seva funció
2) Explica les 6 funcions del llenguatge:referencial, emotiva, conativa, fàtica, metalingüística i poètica
3) Enumera 4 disfuncions del llenguatge i explica en que consiteixen de forma breu.
3)Explica quina és la posició conductista de skinner i la innata de Chomsky 0. Màxim 10 línies.
4)Què s'entèn avui der neuropsicologia?
5) Defineix intel·ligència i explica la diferència entre intel·ligència i pensament.
6¿Què entenem per "genetisme", "ambientalisme" i "interaccionisme"
7) Enumera les fases del desenvolupament congnitiu segons Jean Piaget.
8) Explica breument la teoria humanista de Maslow
9) A què s'anomena "estrès" ?
10)Enumera 6 emocions (si pots, fes una petita definicia amb les teves paraules)

Tòfol Tobal Conesa said...
QÜESTIONS FONAMENTALS GEOGRAFIA SOCIAL I ECONÒMICA

1) Què és el relleu, la hidrografia i el clima
2) Digues tres climes característics de les latituds temperades
3) Quines sòn les 3 regions bioclimàtiques d’Europa ?
4) Descriu breument el clima desèrtic càlid d’Àfrica
5) Enumera 3 grans serralades d’Àsia
6) Enumera 3 grans rius d’Amèrica del Nord
7) Escriu 5 estats-illa del Pacífic
8) Què és l’Antàrtida ?
9) Enumera 4 grans oceans del nostre planeta
10) Característiques del clima tropical humit de centroamèrica
11) Enumera 4 riscos mediambientals d’origen natural
12) Enumera 4 riscos mediambiental d’origen antròpic
13) Què es l’efecte hivernacle
14) Què es el forat de la capa
15) Quins efectes té la desforestació ?
16) Què és la pluja àcida ?
17) Quines són les grans unitats de relleu de Catalunya?
18) Enumera 5 rius importants de Catalunya
19) Com són les costes catalanes?, quins tipus hi ha?
20) Explica breument el clima mediterrani a Catalunya
21) Quines anomalies climàtiques es donen a Catalunya ?
22) Quin són els tipus de vegetació característica a Catalunya?
23) Què entenem per recursos naturals ?
24) Què vol dir sector primari, secundari i terciari. Explica i posa exemples.
25) Què és un espai protegit. Tipus i exemples.
26) Què entenem per “creixement sostenible”
27) Repassar mapes de Catalunya, Espanya, Europa i els demés continents
28) Repassar localització de les comarques catalanes i la seva capital
29) Recordar que les gràfiques expliquen situacions de forma quantificada. Llegiu bé les dades i un cop enteses, expliqueu de forma concreta allò que us preguntin
May 2, 2014, 10:23:00 AM 
Tòfol Tobal Conesa said...
QÜESTIONS FONAMENTALS SOCIOLOGIA:

1)Definiu Sociologia i especifiqueu quines finalitats persegueix.
2)¿Amb quines altres ciències socials interrelaciona?
3) Explica breument els plantejaments de Durkheim i Weber
4)¿Què defensa l'estructuralisme?
5)¿Què defensa l'interaccionalisme simbòlic
6) Explica breument el pensament de l'anomenada Escola de Frankfurt.
7) Repasseu el Quadre de la pag.137
8) Enumera 6 branques de la Sociologia.
9)Explica breument quina diferència hi ha entre mètodes quantitatius i qualitatius
10)A què és fa referència quan parlem d'obediència i autoritat dins la sociologia ?
11) Defineix els diferents tipus de lideratge
12) ¿Quin són els grups socials segons el grau d'aproximació efectiva?.
13) ¿A què es referim quan parlem de status i rol?
14) Enumera els principals agents socialitzadors
15) ¿Què són els esterotips, els prejudicis i la discriminació?
16) Defineix conflicte social
17) Posa 5 exemples de diferents tipus de conflictes socials
18) Explica breument els fonaments del pensament de Karl Marx.
19)¿Què entenem per canvi social?
20) LLegeix el text de M.Castells (pag.173). Extrau les idees principals.
21) Llegeix el text de J.Carrera. Extrau les idees principals.
22)Explica breument 5 factors que contribueixin a la globalització.
23)Fes una breu reflexió sobre el significat social de l'existència de les famílies monoparentals i les llars homosexuals.
24)¿Quins són els principals canvis demogràfics de les societats desenvolupades?
25) LLegeix el text de C.Leadbeather (pag.185). Extrau les idees principals.
26) Repasseu el Quadre de la pag.213.


GEOGRAFIA SOCIAL I ECONÒMICA
DEFINEIX AMB UNA O DUES LÍNIES MÀXIM


 1. UNIÓ EUROPEA
 2. UNIÓ MONETARIA
 3. ESPAI SCHENGEN
 4. TRIBUNAL INTERNACIONAL DE “La Haya”
 5. COMISSIÓ EUROPEA
 6. CONSELL DE MINISTRES DE LA UE
 7. ARANCEL
 8. DUANA
 9. PIB
 10. PIN
 11. BALANÇA COMERCIAL
 12. IMPORTACIÓ
 13. EXPORTACIÓ
 14. SECTOR PRIMARI
 15. SECTOR SECUNDARI
 16. SECTOR TERCIARI
 17. SECTOR QUATERNARI
 18. MATERIES PRIMERES
 19. ACTIVITAT EXTRACTIVA
 20. TURISME DE SOL I PLATJA
 21. TURISME DE NEU
 22. TURISME RURAL
 23. ECONOMIA SOSTENIBLE
 24. ENERGIES RENOVABLES
 25. ENERGIES NO RENOVABLES
 26. OTAN
 27. OPEP
 28. ONU
 29. PESCA DE CABOTATGE
 30. AIGÜES INTERNACIONALS
 31. PLATAFORMA CONTINENTAL
 32. SOCIETAT DE CONSUM
 33. BENS INMOBILIARIS
 34. DEUTE PÚBLIC D’UN ESTAT
 35. DEUTE PRIVAT D’UN ESTAT
 36. FONS MONETARI INTERNACIONAL
 37. PRIMA DE RISC
 38. ONG
 39. INDEX DE POBRESA
 40. TAXA DE NATALITAT
 41. TAXA DE MORTALITAT
 42. TAXA DE FERTILITAT
 43. CREIXEMENT VEGETATIU
 44. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ I TIPUS
 45. CREIXEMENT ECONÒMIC
Updated:October 2018

4 comments:

No comments: