COURSES 2020-2021

 Courses 2020-2021To teach I would build a
trap such that, to escape,
my students must learn.
Robert M.Chute, Environmental Insight (1971)


 

Greenland (SW Coast) OAG-Tuareg Expedition 2006

 

 

                                                                                      
 ______________________________________________________________________________

SEGUIMENT DELS CURSOS 2020-2021
 
_______________________________________________________________________________

CURS GES / ACCÉS CFGS-PAU (Octubre 2020 - maig 2021)

 

Materials pel seguiment del curs
 1. Dossier Geografia Física i Medi Ambient (opcional, comú amb GES-1, GES-2)
 2. Dossier "El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi"
 3. Llibre "Geografia i Història". 1er ESO, Castellnou 2006+
 4. Llibre "Geografia" de 2on Batxillerat com a complement. Preferent EDEBÉ 2006+
 5. Web de referència materials CCSS:  http://www.buxaweb.cat/
 6. Dossier "Psicologia i Sociologia"
 7. Manual de Introducció a la Psicologia de primer curs  universitari. Qualsevol editorial.
 8. Els dossier de curs s'han d'aquirir a la copisteria GRAPHIS, Avda Garraf 27 de Vilanova i la Geltrú.
 9. Activitats al Blog a realitzar durant el curs
 10. Models de proves d'anys anteriors: CFGS
 11. Models de proves d'anys anteriors: PAU 


 

 _______________________________________________________________________________

TransKenya OAG-Tuareg Expedition 2013


_________________________________________________________________________________

QÜESTIONS A DESENVOLUPAR
CURSOS D'ACCÉS A CFGS I PAU<25 Anys 2020-2021_____________________________________________________________________________


Instruccions: 
 
1) Responeu a aquestes qüestions amb l'ajut dels dossiers de curs, internet (Wiky) o llibres de Batxillerat.
2) Ordeneu les respostes en un cuaderny de manera que quan arribin les dates properes a les proves ho pugueu fer servir com a text de referència
3) Contesteu només allò que us preguntin. Corregiu les possibles faltes d'ortografia


QÜESTIONS DE PSICOLOGIA (1) CFGS

1)Defineix "sensació" i "percepció"
2)Explica breument el significat de:
"procés constructiu", "procés d'informació", "funció adaptativa" i "procés de selecció"
3) Enumera les fases del procés perceptiu
4)¿Quins són els òrgans sensorials?
5) Explica breument quines son les lleis que "condicionen la percepció dels humans segons l'escola de la Gestalt (1912)
6)Dins el concepte de l'ATENCIÓ, ¿què vol dir "abstracció selectiva" ?
7)¿Quins són els factors individuals i objectius de l'ATENCIÓ ?
8) ¿Quins són les fases o processos de la memòria?
9)Enumera els factors més importants que afecten a la pèrdua de memòria
10)Desenvolupa el tema de l'APRENENTATGE: definició, factors, funcions, etc (per fer aquesta pregunta us deixo consultar els apunts). Màxim 20 línies.

Tòfol Tobal Conesa said...
QÜESTIONS DE PSICOLOGIA (2):

1) Elements del procés comunicatiu: quins són i quina és la seva funció
2) Explica les 6 funcions del llenguatge:referencial, emotiva, conativa, fàtica, metalingüística i poètica
3) Enumera 4 disfuncions del llenguatge i explica en que consiteixen de forma breu.
3)Explica quina és la posició conductista de skinner i la innata de Chomsky 0. Màxim 10 línies.
4)Què s'entèn avui der neuropsicologia?
5) Defineix intel·ligència i explica la diferència entre intel·ligència i pensament.
6¿Què entenem per "genetisme", "ambientalisme" i "interaccionisme"
7) Enumera les fases del desenvolupament congnitiu segons Jean Piaget.
8) Explica breument la teoria humanista de Maslow
9) A què s'anomena "estrès" ?
10)Enumera 6 emocions (si pots, fes una petita definicia amb les teves paraules)

Tòfol Tobal Conesa said...
QÜESTIONS FONAMENTALS GEOGRAFIA SOCIAL I ECONÒMICA

1) Què és el relleu, la hidrografia i el clima
2) Digues tres climes característics de les latituds temperades
3) Quines sòn les 3 regions bioclimàtiques d’Europa ?
4) Descriu breument el clima desèrtic càlid d’Àfrica
5) Enumera 3 grans serralades d’Àsia
6) Enumera 3 grans rius d’Amèrica del Nord
7) Escriu 5 estats-illa del Pacífic
8) Què és l’Antàrtida ?
9) Enumera 4 grans oceans del nostre planeta
10) Característiques del clima tropical humit de centroamèrica
11) Enumera 4 riscos mediambientals d’origen natural
12) Enumera 4 riscos mediambiental d’origen antròpic
13) Què es l’efecte hivernacle
14) Què es el forat de la capa
15) Quins efectes té la desforestació ?
16) Què és la pluja àcida ?
17) Quines són les grans unitats de relleu de Catalunya?
18) Enumera 5 rius importants de Catalunya
19) Com són les costes catalanes?, quins tipus hi ha?
20) Explica breument el clima mediterrani a Catalunya
21) Quines anomalies climàtiques es donen a Catalunya ?
22) Quin són els tipus de vegetació característica a Catalunya?
23) Què entenem per recursos naturals ?
24) Què vol dir sector primari, secundari i terciari. Explica i posa exemples.
25) Què és un espai protegit. Tipus i exemples.
26) Què entenem per “creixement sostenible”
27) Repassar mapes de Catalunya, Espanya, Europa i els demés continents
28) Repassar localització de les comarques catalanes i la seva capital
29) Recordar que les gràfiques expliquen situacions de forma quantificada. Llegiu bé les dades i un cop enteses, expliqueu de forma concreta allò que us preguntin
May 2, 2014, 10:23:00 AM 
Tòfol Tobal Conesa said...
QÜESTIONS FONAMENTALS SOCIOLOGIA:

1)Definiu Sociologia i especifiqueu quines finalitats persegueix.
2)¿Amb quines altres ciències socials interrelaciona?
3) Explica breument els plantejaments de Durkheim i Weber
4)¿Què defensa l'estructuralisme?
5)¿Què defensa l'interaccionalisme simbòlic
6) Explica breument el pensament de l'anomenada Escola de Frankfurt.
7) Repasseu el Quadre de la pag.137
8) Enumera 6 branques de la Sociologia.
9)Explica breument quina diferència hi ha entre mètodes quantitatius i qualitatius
10)A què és fa referència quan parlem d'obediència i autoritat dins la sociologia ?
11) Defineix els diferents tipus de lideratge
12) ¿Quin són els grups socials segons el grau d'aproximació efectiva?.
13) ¿A què es referim quan parlem de status i rol?
14) Enumera els principals agents socialitzadors
15) ¿Què són els esterotips, els prejudicis i la discriminació?
16) Defineix conflicte social
17) Posa 5 exemples de diferents tipus de conflictes socials
18) Explica breument els fonaments del pensament de Karl Marx.
19)¿Què entenem per canvi social?
20) LLegeix el text de M.Castells (pag.173). Extrau les idees principals.
21) Llegeix el text de J.Carrera. Extrau les idees principals.
22)Explica breument 5 factors que contribueixin a la globalització.
23)Fes una breu reflexió sobre el significat social de l'existència de les famílies monoparentals i les llars homosexuals.
24)¿Quins són els principals canvis demogràfics de les societats desenvolupades?
25) LLegeix el text de C.Leadbeather (pag.185). Extrau les idees principals.
26) Repasseu el Quadre de la pag.213.


GEOGRAFIA SOCIAL I ECONÒMICA
DEFINEIX AMB UNA O DUES LÍNIES MÀXIM


 1. UNIÓ EUROPEA
 2. UNIÓ MONETARIA
 3. ESPAI SCHENGEN
 4. TRIBUNAL INTERNACIONAL DE “La Haya”
 5. COMISSIÓ EUROPEA
 6. CONSELL DE MINISTRES DE LA UE
 7. ARANCEL
 8. DUANA
 9. PIB
 10. PIN
 11. BALANÇA COMERCIAL
 12. IMPORTACIÓ
 13. EXPORTACIÓ
 14. SECTOR PRIMARI
 15. SECTOR SECUNDARI
 16. SECTOR TERCIARI
 17. SECTOR QUATERNARI
 18. MATERIES PRIMERES
 19. ACTIVITAT EXTRACTIVA
 20. TURISME DE SOL I PLATJA
 21. TURISME DE NEU
 22. TURISME RURAL
 23. ECONOMIA SOSTENIBLE
 24. ENERGIES RENOVABLES
 25. ENERGIES NO RENOVABLES
 26. OTAN
 27. OPEP
 28. ONU
 29. PESCA DE CABOTATGE
 30. AIGÜES INTERNACIONALS
 31. PLATAFORMA CONTINENTAL
 32. SOCIETAT DE CONSUM
 33. BENS INMOBILIARIS
 34. DEUTE PÚBLIC D’UN ESTAT
 35. DEUTE PRIVAT D’UN ESTAT
 36. FONS MONETARI INTERNACIONAL
 37. PRIMA DE RISC
 38. ONG
 39. INDEX DE POBRESA
 40. TAXA DE NATALITAT
 41. TAXA DE MORTALITAT
 42. TAXA DE FERTILITAT
 43. CREIXEMENT VEGETATIU
 44. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ I TIPUS
 45. CREIXEMENT ECONÒMIC
Updated:October 2018

4 comments:

No comments: